แผนการเรียน SME Gifted

gitfted

 btn gifted1     btn gifted2

 

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

          มุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์เกียรติศักดิ์ศรีของตนและสถาบัน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน
 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
 4. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะและการพัฒนาสังคมส่วนรวม
 7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 8. จัดบรรยากาศ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         
 2. ซื่อสัตย์สุจริต                             
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้                        
 5. อยู่อย่างพอเพียง           
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย               
 8. มีจิตสาธารณะ            
 9. มีทักษะการปรับตน
 10. มีความเป็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

     หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program)

 1. จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อการเตรียมตัวสู่การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นพื้นฐานการศึกษาในคณะและสาขาวิชาที่เลือกในระดับอุดมศึกษาต่อไป
 2. จัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยครูที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
 3. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่ ๒ เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อและใช้ในการสื่อสาร
 4. จัดการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและกานำเสนอให้ได้ มาตรฐาน
 5. จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศตามศักยภาพของนักเรียนโดยจะจัดให้เรียนในช่วงเวลาหลังคาบที่ ๙ เป็นต้นไปและวันเสาร์ โดยจัดครูผู้สอน หรือวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง

หลักสูตรขยายประสบการณ์ (Extension Program)

       เพื่อขยายประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โครงการค่ายบูรณาการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โครงการนำเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย โครงการแลกเปลี่ยน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเส้นทางแห่งอนาคต (ทัศนศึกษา-ดูงาน) กิจกรรมการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างจิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเตรียมอุดมผลิใบ หัวใจผลิบาน ณ ต่างแดน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นนักคิดคณิตศาสตร์ กิจกรรม SME Gifted วัยใสหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Mentoring)

       ในการติวเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบระดับชาติ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กิจกรรมบุคคลต้นแบบ

SME GIFTED GALLERY

gallery gifted1gallery gifted2gallery gifted3