คณะผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

 

รองผู้อำนวยการ

 

นายธีระ เงินแก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายอุดม เจริญผล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
นายวีระ เพชรทอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน