คณะผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-378888
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ : 15 มิถุนายน 2561

 

รองผู้อำนวยการ

 

นายสมชัย รัตนพันธ์
ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-378888
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 15 มิถุนายน 2541 จนถึงปัจจุบัน
นายอุดม เจริญผล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-466574
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
นายวีระ เพชรทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-466836
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
นายธีระ เงินแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-466836
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน