วิสัยทัศน์

banner vision

วิสัยทัศน์ : ภายในปี พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564

“ องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ”

อัตลักษณ์

ต.อ.ภาคใต้ ต้นกล้าคุณธรรม

เอกลักษณ์

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คติธรรม

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

ปณิธาน

นักเรียนสมหวัง ผู้ปกครองได้ดั่งใจ สังคมภายในเป็นสุข ทุกวงการยอมรับ พร้อมสรรพเทคโนโลยี