แบบรายงานข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของนักเรียนฯ

แบบรายงานข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
https://forms.gle/9dAoFxzqrTYV8ifL8

63 12 3 flood2