แบบประเมินพหุปัญญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ทุกคน ทำแบบประเมินพหุปัญญา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามลิงนี้ 

 https://forms.gle/qPTQ3bCM1hfAM79L8 

ml263