รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1/2563

หมายเหตุ
- นักเรียน ม. 4 ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป รายงานตัวเข้ารับเกียรติบัตรภายในเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมด้านทิศใต้ ติดต่อยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรกับครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว โทร 065-6493457 เพื่อรับเกียรติบัตรเวลา 08:30 น. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
- นักเรียน ม.5 ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป รายงานตัวเข้ารับเกียรติบัตรภายในเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมด้านทิศใต้ติดต่อยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรกับกับครูศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว โทร 065-6493457 เพื่อรับเกียรติบัตรเวลา 12:30 น. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
- นักเรียน ม.6 ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป รายงานตัวเข้ารับเกียรติบัตรภายในเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมด้านทิศใต้ติดต่อยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรกับครูวรพจน์ จีนด้วง โทร 083-2246796 เพื่อรับเกียรติบัตรเวลา 08:30 น. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตัดผมให้เรียบร้อย นักเรียนที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบไม่อนุญาตให้เข้ารับ เกียรติบัตรในวันเวลาดังกล่าว
นักเรียนทุกระดับชั้น ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 – 3.49 รับเกียรติบัตร ที่ห้องเรียน