ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓