กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

63 06 26 แจ้งงดการเรียน29 30 63

 

 แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง
     1. ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น
     2. ให้นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
     3. นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จึงจะเข้าบริเวณโรงเรียน