เรียนคุณครูผู้สอนทุกท่านและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ทุกคน