แจ้งงดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

63 06 17 แจ้งงดการเรียน22062563

สิ่งที่ม.4 ต้องนำมาด้วย
    1. ใบปพ.1 ฉบับจบการศึกษาภาคบังคับ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองกรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา

แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง
    1. ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น
    2. ให้นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    3. นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จึงจะเข้าบริเวณโรงเรียน
    4. ให้นักเรียนนำใบปพ.1 ฉบับจบการศึกษาภาคบังคับ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
    5. ให้นักเรียนนำสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองกรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา

S 811012