ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมฯภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี)

ระบบการลงทะบียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ม.4 เข้าลงทะเบียนได้เลยครับ)
http://tusouth.activities-club.com/

วิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ม.4/1- 4/4 และ 11 (ลงเลือกกลุ่ม 1-6 เท่านั้น) ม.4/5 - 4/8 (ลงเลือกกลุ่ม 7-12 เท่านั้น)
-- มีปัญหาการลงทะเบียนรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน ติดต่อครูธรรมวิทย์ บุษบา (ห้องวิชาการ) 092-8879978 https://www.facebook.com/thammawit.bussaba

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์เท่านั้น

นักเรียน ม.4 ให้ปฏิบัติดังนี้
รหัสผู้ใช้ :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ : เด็กชายพชร เด็กดีไทย
ผู้ใช้ : 11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน : 11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)