ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (SME Gifted) ห้องคู่ขนาน

ประกาศคะแนนSMEคู่ขนาน63 1