ประกาศการรับชุดพละและอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2566

**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับชุดพละและอุปกรณ์การเรียน

ในวันเปิดภาคเรียน 1/2566 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2566)**

get pe uniform