ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ SME SMART KIDS TEST SEASION I นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566