ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (SME Gifted) ห้องคู่ขนาน ปีการศึกษา 2566