ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบภาคปฏิบัติประเภทความสามารถพิเศษ และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566