ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เงื่อนไขในการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1. กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
2. นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สแกนจ่ายผ่านทาง QR Code
**หมายเหตุ** ในกรณีสแกนจ่าย ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 

purchase

 

finance06 65