ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565