กำหนดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ด้วย google meet ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ด้วย google meet ปีการศึกษา 2565
(เพื่อเตรียมความพร้อม/ชี้แจง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
รอบที่1 เวลา 13.00น. - 13.50น. ผู้ปกครองระดับชั้น ม.6
- ม.6/2-6/5 ลิงค์ https://meet.google.com/mkr-gpnx-zac
- ม.6/6-6/10 ลิงค์ https://meet.google.com/fbb-xofo-ddg
รอบที่2 เวลา 14.00น. - 14.50น. ผู้ปกครองระดับชั้น ม.5
- ม.5/2-5/6 ลิงค์ https://meet.google.com/mkr-gpnx-zac
- ม.5/7-5/10 ลิงค์ https://meet.google.com/fbb-xofo-ddg
รอบที่3 เวลา 15.00น. - 15.50น. ผู้ปกครองระดับชั้น ม.4
- ม.4/2-4/6 ลิงค์ https://meet.google.com/mkr-gpnx-zac
- ม.4/7-4/10 ลิงค์ https://meet.google.com/fbb-xofo-ddg