ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันปฐมนิเทศ

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันปฐมนิเทศ
1. ให้นักเรียนนำเอกสารผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลา มาแสดงในวันปฐมนิเทศ
2. นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

หมายเหตุ : ให้นักเรียนมารับเข็มขัดที่โรงเรียนในวันปฐมนิเทศ

orientation rule 65