ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสํารองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและความสามารถพิเศษ

แบบรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ กรณีติดเชื้อหรือเสี่ยงสูง (Covid-19)

https://forms.gle/D9QcMkWHGevVAwW3A