ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียยนคู่ขนาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME Gifted) ปีการศึกษา 2565

parallelSME regis65