มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

"เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โรงเรียนไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้าสอบนำอาหารและเครื่องดื่มมาเอง"

GeneralExam NoFood