มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กรณีผู้เข้าสอบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019