ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้