การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.parent meet