ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

Vaccine 2