ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564