ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การรับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)