กำหนดการฉีดวัคซีนฯของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

กำหนดการฉีดวัคซีน
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2564
ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ นักเรียนมาถึงจุดลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง(ตามลำดับรายชื่อการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ >>
เตรียมหลักฐานที่สำคัญ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
3. แบบคัดกรองก่อนรับการฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับนักเรียน
4. นักเรียนทุกคนต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมลงในโทรศัพท์มือถือ
การแต่งกายและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใส่ชุดพละศึกษา
- เว้นระยะห่างตลอดเวลา
- ห้ามเปิดแมสก์โดยเด็ดขาด
- ผู้ปกครองให้รออยู่นอกบริเวณที่ฉีดวัคซีน เพื่อเว้นระยะห่างและลดความแออัด