ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ (On-line) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)