ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การเก็บคะแนนกลางภาคเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564