ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง มาตรการแนวทางช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา