ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙