ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากการวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่องการวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
               แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเนื่องจาก คณะครู บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ มีกำหนดให้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนั้น จึงประกาศงดการเรียนการสอนออนไลน์วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้คณะครู บุคลากร ไปฉีดวัคซีนตามกำหนด
Brand Guideline Business Presentation