ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ (On-line) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)