ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564