การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

            วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่

ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย :

1) นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
2) นาอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
3) นายวีระ เพชรทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4) คุณครูสมชัย รัตนพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
5) คุณครูดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์ หัวหน้างานนิเทศติดตาม เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
6) คุณครูอัศวิน จุลมูล
7) คุณครูชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน

 

S 15319051