ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3)