การรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

64 05 14การรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน2564

 รายละเอียดการสั่งซื้อสมุดโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6
การสั่งซื้อสมุดมี 2 รูปแบบ คือ
1. ชุดใหญ่ ประกอบด้วย สมุดปกอ่อน 12 เล่ม สมุดปกแข็ง 6 เล่ม รายงาน 2 เล่ม ราคา 300 บาท
2. ชุดเล็ก ประกอบด้วย สมุดปกอ่อน 6 เล่ม สมุดปกแข็ง 3 เล่ม รายงาน 1 เล่ม ราคา 150 บาท
นักเรียนสามารถเลือกซื้อแบบใดก็ได้ แต่ไม่มีการจำหน่ายแบบปลีกที่นอกเหนือจากนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. นักเรียนเลือกชุดที่จะสั่งซื้อ แบบ 1 หรือ แบบ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. นักเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช ตามราคาแบบสมุดที่เลือกไว้
     ชื่อบัญชี  นายพีระพงษ์  สองวิหค และนางณัชปภา  นิยมผล และนางวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด
     เลขที่บัญชี  779 – 0 – 53327 – 4  
3. หากนักเรียนไม่ได้โอนด้วยบัญชีของตนเอง ในช่อง “บันทึกช่วยจำ” ให้ใส่ ชื่อ - สกุล และห้องเรียนของนักเรียน
4. นักเรียนส่งหลักฐานการโอน ที่ https://forms.gle/YANx4F1rKfDjBXdA8
5. รับสมุดในวันที่มารับหนังสือเรียน

**********โอนภายในวันที่ 17 พ.ค. 2564**********