ปฐมนิเทศ รูปแบบออนไลน์ นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

67 05 07ปฐมนิเทศ2564

ให้นักเรียนศึกษาคู่มือ/ขั้นตอน การใช้งานเบื้องต้น 

  • เริ่มต้นใช้อีเมลเข้า Google Meet 
    login โดยใช้ e-mail ของนักเรียน
    (รหัสนักเรียน@triamudomsouth.ac.th) เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ https://sites.google.com/triamudomsouth.ac.th/dlit