ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด

64 04 29 onet tus
64 04 29 onet