โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยฯ

64 02 22democracy