ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/15B6K-tCzNO5MpKF1N0iSYsucCiICDV8E/view?usp=sharing