ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. เพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. เพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร ประเภทนักเรียนยืนยันสิทธิ์ T.U.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ดำเนินการสอบวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18 และให้สิทธิ์คนที่สอบได้ลำดับที่ 1-60 มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ T.U. ผ่านหน้าเว็บโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และสมัครสอบคัดเลือกแผนผ่านระบบออนไลน์ เลือกประเภทหลักสูตรยืนยันสิทธิ์ T.U.ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2564 (ในการเลือกแผนการเรียนทางโรงเรียนจะติดต่อประสานให้ผู้สมัครเลือกแผนการเรียนที่ประสงค์จะสอบคัดเลือก) ผู้สมัครประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ

เกณฑ์การตัดสิน

การประกาศผลการสอบ

   ผู้สมัครประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. คะแนนไม่ถึงลำดับแผนที่เลือกไว้ ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนจะติดต่อประสานให้ผู้สมัครประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. เลือกแผนการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

งานทดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/1vAJyA56MAqG8m7rqfQlTJBqWmywXSWsu/view?usp=sharing