การรับเงินคืนสำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

การรับเงินคืนสำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

สำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

การดำเนินการ

  • หากประสงค์จะขอเงินคืนให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์triamudomsouth.ac.th
  • ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มารับเงินคืนในวันเสาร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หากไม่มาในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินคืน

หลักฐานการที่ต้องเตรียมสำหรับการมารับเงินคืน

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับเงินคืน
  • สลิปการโอนเงินเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/1VgLBtGgdrkzh61QFXFqLdnah4TbNoy_s/view?usp=sharing

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับเงินคืน

https://forms.gle/kByLecixcUSK8eZR6