วันที่ 21 มกราคม 2564 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนปกติ ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด

64 01 20เปิดการเรียนการสอนปกติ