อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google for Education แก่ครูฯ