ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio