พิธีวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปิ่นธวัลรัตน์ฉัตรรวี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563